24 ,دسامبر , 2020
پنجره کشویی فولکس واگنی

پنجره کشویی فولکس واگنی

پنجره کشویی فولکس واگنی یکی از پنجره هایی است که شباهت های بسیاری به پنجره های کشویی معمولی دارند. اما با وجود این موضوع تفاوت هایی […]
15 ,دسامبر , 2020
پنجره کشویی

پنجره کشویی

پنجره کشویی معمولی و ساختار آن شاید بتوان گفت بهینه ترین حالتی که در فضا های مختلف می توان از پنجره ها استفاده کرد استفاده از […]